Personuppgifter - GDPR

Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. På den här sidan ger vi närmare information om behandlingen.

Behandling av personuppgifter - som hyresgäst

En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.

Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.

Personuppgifterna behandlas i syfte att:

 • Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och hyresförhandlingar.
 • Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
 • Fastställa eller styrka eventuella rättsligaanspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
 • Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
 • Skicka information och marknadsföring tillkontaktperson om andraföretags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
 • Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.

När raderar vi personuppgifterna?

Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler annan kontaktperson.

För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år, varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler.

När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna efter två år. Om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som rättslig grund. Vi sparar även dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att hyresförhållandet upphört.

Behandling av personuppgifter - vid kontakt via kontaktformuläret

Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag.

När du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan, behandlas dina personuppgifter olika beroende på vilken sorts ärende eller fråga du har. Uppgifter som startar ett ärende, eller som tillför något nytt till ett befintligt ärende kommer att lagras i respektive förvaltnings diarium. Detta kan inkludera t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, eller övriga uppgifter som uppgetts som kan vara av vikt för ärenden.

Handlar det däremot om en fråga eller liknande, så kommer vi att radera dina uppgifter efter att vi skickat ett svar till dig.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
 • Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
 • Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne kontakta oss på info@jkpgfast.se eller Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB, Mässvägen 12, 554 54 Jönköping.